Algemene voorwaarden Peters Advocaten

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Peters Advocaten.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Peters Advocaten.

3. Peters Advocaten is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die binnen Peters Advocaten worden verricht.

5. De aansprakelijkheid ingevolge artikel 7:404 en art. 407 lid 2 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Peters Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties in de desbetreffende zaak.

6. Peters Advocaten is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en met medeweten van de opdrachtgever. Peters Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgevers, en in ieder geval bij de keuze van de derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Peters Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Peters Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgevers aanvaardt. De kosten van in het kader van de uitvoering van opdrachten ingeschakelde derden komen niet voor vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking. Deze kosten komen in rekening van de opdrachtgever.

7. Peters Advocaten bevordert dat gelden die door derden aan opdrachtgever moeten worden betaald of gelden die door opdrachtgever aan derden moeten worden betaald of gelden die door Peters Advocaten gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de Stichting Derdengeldenrekening van Peters Advocaten, welke stichting die gelden onder zich houdt. Openstaande declaraties en overige vorderingen op de opdrachtgever kunnen worden verrekend met gelden die Peters Advocaten voor de opdrachtgever op de Derdengeldenrekening beheert. Deze verrekening strekt zich uit over alle door het kantoor verrichtte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

8. Peters Advocaten zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Peters Advocaten in redelijkheid worden vastgesteld.

9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Peters Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Peters Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de B.T.W.-kosten die Peters Advocaten namens opdrachtgever aan derden voldoet, separaat in rekening gebracht.

10. Peters Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden zonder nadere aankondiging kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

11. Opdrachtgever kan worden bijgestaan op basis van de gesubsidieerde rechtsbijstand indien deze daarvoor in aanmerking komt. Ondanks het feit dat de opdrachtgever wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan er worden overeengekomen dat de bijstand op betalende basis zal plaatsvinden.

12. In geval van gesubsidieerde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de eventuele door de Raad voor Rechtsbijstand, opgelegde eigen bijdrage(n) te betalen alvorens Peters Advocaten met de werkzaamheden een aanvang maakt. Indien de betaling van de eigen bijdrage uitblijft, kunnen de werkzaamheden c.q. reeds aangevangen werkzaamheden worden gestaakt. Onder omstandigheden kan de Raad voor Rechtsbijstand achteraf de gesubsidieerde rechtsbijstand intrekken en de aan Peters Advocaten verstrekte vergoedingen op de opdrachtgever verhalen. Nadere informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand kan de opdrachtgever vinden op www.rvr.org.

13. Bij beëindiging van de werkzaamheden wordt het desbetreffende dossier van de opdrachtgever gedurende vijf jaar in het archief van Peters Advocaten bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

14. Peters Advocaten heeft een interne klachtenregeling. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en is gepubliceerd op de website van Peters Advocaten en beschrijft de interne klachtprocedure. De klacht dient eerst aan de advocaat kenbaar te worden gemaakt.

15. Peters Advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij, met goedkeuring van cliënt en met in achtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is Peters Advocaten hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

16. Peters Advocaten is indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

17. De rechtsverhouding tussen Peters Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

18. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Derhalve raden wij u aan om regelmatig de algemene voorwaarden vermeld op de website van Peters advocaten te raadplegen.

19. Op de website van Peters Advocaten kan de privacyverklaring die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden geraadpleegd.

Disclaimer

De op deze site getoonde informatie is met zorg samengesteld door Peters Advocaten. Peters Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Peters Advocaten worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Peters Advocaten kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Mocht u op deze site een onvolkomenheid aantreffen, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons daarvan door middel van een e-mailbericht op de hoogte brengt.

Contact

Peters Advocaten
Willem II Singel 53
6041 HR Roermond

0475-700115
 • Strafrecht

  Strafrecht

  De strafrechtadvocaten van Peters Advocaten richten zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht....

  Lees meer
 • Privacyrecht

  Privacyrecht

  Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later nieuwe feiten....

  Lees meer
 • Mediation

  Mediation

  Mediation

  Lees meer