Privacyrecht

 

Het Privacyrecht is als rechtsgebied, door de invoering van de Europese wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, per 25 mei 2018 in een stroomversnelling gemaakt.

Alleen ondernemingen en organisaties, publiek- of privaatrechtelijk moeten voldoen aan de strenge eisen van deze wet.

Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywetgeving dan voorheen.

Naast reguliere bestanden met algemene persoonsgegevens vallen nu ook bestanden gekoppeld aan IP-adressen en cookies onder de wet. De verstrekkers van de gegevens (alle burgers in Europa) hebben veel meer rechten en de verwerkers van de gegevens veel meer verplichtingen.

Persoonsgegevens mogen niet zomaar, zonder toestemming, worden opgeslagen, opgevraagd of gebruikt worden. Laat staan worden doorgegeven, b.v. middels contracten of samenwerkingsverbanden, aan andere organisaties of ondernemingen.

Daarvoor moet door de burger toestemming worden verstrekt en bovendien dient de organisatie of onderneming aan te kunnen tonen dat deze toestemming daadwerkelijk is verleend.
Bovendien dient alle registratie van persoonsgegevens transparant en rechtmatig te zijn. Daarnaast dient de registratie doelmatig te zijn. Met andere woorden; de persoonsgegevens mogen alleen dan gebruikt worden daar waar de onderneming en/of organisatie voor staat. De betrokkene burger mag de gegevens inzien en wijzigen of zelfs laten vernietigen.

Alle verwerkingen en bewerkingen, intern en extern, moeten door de organisatie gedocumenteerd worden.

Met alle afnemers of leveranciers dient een verwerkingsovereenkomst gemaakt te worden waarin de aard van gebruik én de wijze van opslag wordt uitgelegd. De verstrekker dient hiervoor weer toestemming te geven.
Alle gegevens mogen niet langer bewaard blijven dan strikt noodzakelijk is. Bovendien dient de beveiliging van de (digitale) opslag, veilig te zijn en te blijven. Als er mogelijk risico’s zitten aan de verwerking dan dient er een uitgebreid onderzoek (PIA) plaats te vinden. Grotere ondernemingen en organisaties dienen het interne privacybeleid te publiceren om zo aan te geven wie welke rol heeft bij de omgang met de verstrekte persoonsgegevens.

Als er ondanks alle genomen maatregelen en zorgvuldige werkwijze persoonsgegevens ‘’lekken’’, dan dient dit ongeluk met persoonsgegevens niet alleen intern gedocumenteerd te worden maar ook ten spoedigste gemeld te worden bij de Nationale Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bovendien dienen ook de betrokkenen verstrekkers van de persoonsgegevens hiervan op de hoogte te worden gesteld. Publiekrechtelijke organisaties en grote ondernemingen zijn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Deze heeft als onafhankelijke, toezicht op alle aangelegenheden met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens.

Hij dient werknemers en het bestuur van de organisatie of onderneming te adviseren over hun verplichtingen volgens de AVG. Hij zorgt voor de naleving van de verordening en adviseert m.b.t. de beveiliging. Tevens organiseert hij de opleidingen voor het personeel. Hij treedt op als contactpersoon tussen de burger en de nationale toezichthouder, de AP.

Bij de FG kunnen door de verstrekker van persoonsgegevens klachten ingediend worden als er onrechtmatig met de gegevens wordt omgegaan.

Mr. John Peters is zelf gecertificeerd Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Worden klachten door de Autoriteit Persoonsgegevens terecht gevonden dan kunnen er boetes opgelegd worden door de AP welke kunnen oplopen tot 4% van de totale (wereldwijde) jaaromzet van een onderneming.

De noodzaak van een zorgvuldige en weloverwogen omgang én opslag van persoonsgegevens is een verworven recht maar brengt voor organisaties en ondernemingen verplichtingen met zich mee die zeer serieus dienen te worden genomen.

Voor een goed advies en/of een zorgvuldige begeleiding bij uw privacybeleid kunt u bij ons terecht.

 

Contact

Peters Advocaten
Wiekenweg 32 G
3815 KL Amersfoort

033 - 46 27 551
 • Strafrecht

  Strafrecht

  De strafrechtadvocaten van Peters Advocaten richten zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht....

  Lees meer
 • Mediation

  Mediation

  Mediation

  Lees meer