Strafrecht

Peters Advocatuur richt zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht. Peters Advocatuur staat niet alleen particulieren bij, maar ook bedrijven en lokale overheden die in aanraking komen met het strafrecht. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van het commune strafrecht. Denk daarbij aan diefstal, mishandeling, moord en doodslag, zedenzaken, oplichting, drugszaken en financieel-economische delicten. Daarnaast heeft het kantoor ook ervaring met zaken gerelateerd aan mensenhandel, terrorisme en cybercrime. Bovendien is Peters Advocatuur één van de weinige strafrechtkantoren met een specialisme in Herzieningszaken bij de Hoge Raad.

Peters Advocatuur richt zich op hoogstaande juridische dienstverlening, zonder daarbij de persoonlijke kant van de zaak uit het oog te verliezen. In de verdediging van uw zaak bieden wij een meerwaarde door het inschakelen van deskundigen op diverse gebieden. Dit vergroot de kans op een vrijspraak dan wel een lagere straf in uw strafzaak. Te denken valt aan (contra) onderzoeken op het gebied van onder andere psychiatrie, DNA, telecommunicatie, handschriftonderzoeken en medische rapportages. Met inschakeling van externe deskundigen heeft Peters Advocatuur verdachten bijgestaan in grote en geruchtmakende strafzaken. Denk hierbij aan De Balkonmoord in Enschede, het hoger beroep in de strafzaak van Remon Neervoort, het hoger beroep in de Kliko-moordzaak en de strafzaak zaak van De Noorse Broeders. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘In de media’.

Wilt u deze optimale en persoonlijke bijstand als verdachte, dan moet u bij Peters Advocatuur zijn.

Wij maken geen onderscheid naar de omvang van de zaak. Iedere cliënt is voor ons gelijk. Wij hanteren fatsoenlijke uurtarieven.

Onze vestiging bevindt zich in Roermond.

Commuun strafrecht

 • Diefstal

  Het uitgangspunt bij deze strafbepaling is de bescherming van eigendom en bezit van (vooral stoffelijke) zaken. Naast stoffelijke voorwerpen kun je ook onstoffelijke zaken stelen, zoals elektriciteit en virtuele voorwerpen. Deze vallen onder dezelfde bepaling in het Wetboek van Strafrecht. Het is door de wet gewoonweg verboden op onrechtmatige wijze andermans eigendom in bezit te nemen. Zelfs voor een simpele diefstal (bijvoorbeeld winkeldiefstal) is het verstandig om met een advocaat naar de rechter te gaan.

 • Mishandeling

  Geweld en mishandeling kennen verschillende gradaties en vormen binnen de wet. De eenvoudige mishandeling heeft meestal een afloop zonder ernstig letsel bij het slachtoffer. De zware mishandeling daarentegen loopt meestal ernstiger af en wordt vaker door een meervoudige kamer of te wel drie rechters behandeld. De strafeis is hoger vanwege die ernstige afloop. Vaak zal het Openbaar Ministerie, bij ernstig letsel, er ook nog ‘poging doodslag’ aan toevoegen.

  Je hebt een strafrechtspecialist nodig die de verschillen goed kent en voor de laagste straf gaat.

 • Moord en doodslag

  Moord wordt binnen het strafrecht gezien als het meest ernstige misdrijf. Moord is doodslag met voorbedachten rade begaan. Moord en doodslagzaken dienen vanaf het begin met een duidelijke visie en strategie aangepakt te worden door de advocaat. Deze dient vanaf dag één in dit kader zijn cliënt zeer goed te begeleiden en vooral te adviseren. De eerste afgelegde verklaringen kunnen vaak een bepalende rol spelen voor de afloop van de zaak. Het gaat bij een veroordeling altijd om vele jaren of nu doodslag of moord bewezen wordt geacht.

  Er is zeer veel mogelijk in de processtrategie zoals het laten uitvoeren van (contra) expertise door deskundigen die de zaak voor u als cliënt een goede afloop kunnen geven.

  Peters Advocaten heeft hiermee veel ervaring en een samenwerkingsverband met vele soorten deskundigen.

 • Zedenmisdrijven

  Peters Advocaten staat veel (ontkennende) verdachten in zedenzaken bij. Met name mannen worden vaak van seksuele delicten beschuldigd terwijl ze dit zelf nadrukkelijk ontkennen. Naast de belastende verklaring van het veronderstelde slachtoffer is er meestal geen bewijs voor handen. De man staat met de rug tegen de muur. Relatieproblemen, wraak en echtscheiding blijken vaak de aanleiding van het doen van (valse) aangifte.

  Peters Advocaten heeft ruime ervaring bij de behandeling van dergelijke zaken zoals zedendelict.

 • Drugshandel

  Peters Advocaten staat vaak verdachten bij die worden vervolgd voor overtreding van de Opiumwet. Wij hebben veel ervaring met drugszaken. Internationale aspecten en criminele organisaties spelen hierbij vaak een rol. Uiteraard staan we ook de kleine kweker vol overgave bij. Niet zelden heeft onze bijstand geleid tot vrijspraak dan wel aanzienlijke strafvermindering.

 • Financieel-economisch

  Particulieren en ondernemingen hebben tegenwoordig steeds sneller te maken met aspecten van het financieel-economische strafrecht. Uw onderneming kan bijvoorbeeld verdacht worden van het overtreden van milieuvoorschriften, het overtreden van mestwetgeving of het overtreden van de Woningwet. Het gaat dan om economische delicten, die in de Wet op de Economische Delicten (WED) strafbaar zijn gesteld. Het gaat hier om de klassieke economische delicten.

  Particulieren en ondernemingen krijgen echter ook steeds vaker te maken met de meer moderne economische delicten. Zo kunt u verdacht worden van het plegen van fraude, witwassen of het plegen van valsheid in geschrifte. Overheden en opsporingsinstanties hebben deze delicten tot een speerpunt van hun (veelal politieke) agenda gemaakt. Een belangrijk aspect hiervan is dat overheden en opsporingsinstanties steeds vaker bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten inzetten om een verdenking kracht bij te zetten. Dit alles heeft tot gevolg dat uw belangen al in een vroeg stadium ernstig in gevaar worden gebracht, zonder dat hier een veroordeling aan te pas is gekomen.

  Zo kan uw gemeente bijvoorbeeld bestuursrechtelijke instrumenten inzetten om een reeds verleende vergunning in te trekken, wanneer u onderwerp bent van een strafrechtelijk onderzoek. Ook het Openbaar Ministerie kan een verdenking kracht bij zetten door u enige tijd vast te houden, met alle gevolgen van dien voor uw persoonlijke omgeving en uw onderneming. Zelfs uw eigen bank kan tegenwoordig eisen dat u bepaalde transacties op uw bankrekening verklaart als gevolg van financiële regelgeving. Te lichtzinnig handelen kan ertoe leiden dat u uw eigen bankrekening verliest, om nog niet te spreken over het gevaar dat andere banken u vervolgens ook als klant weigeren.

  Het is dan ook van groot belang om zo snel mogelijk kennis te nemen van uw rechten en hiertoe deskundig advies in te schakelen. Bij Peters Advocaten hebben wij veel ervaring met dergelijke zaken en bieden wij dan ook een stevig tegenwicht aan handhavende autoriteiten en de steeds verder strekkende bevoegdheden van andere instanties.

 • Verkeersrecht

  Het verkeersrecht wordt in algemene zin gezien als het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. In Nederland vormt de Wegenverkeerswet uit 1994 de geldende basisregeling. Hierin worden de algemene regels voor het verkeer beschreven. Deze regeling vormt in beginsel de basis voor strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen jegens u als particulier.

  Een basis voor strafrechtelijke maatregelen kan met name worden gevonden in art. 5 van de Wegenverkeerswet en art. 6 van de Wegenverkeerswet. In art. 5 wordt gesteld dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt is verboden zich zodanig in het verkeer te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat kan worden veroorzaakt. In art. 6 wordt gesteld dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt is verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt (waardoor een ander bijvoorbeeld wordt gedood of ernstig lichamelijk letsel wordt toegebracht). Een meer specifiek geval is het rijden onder invloed van drank of drugs. Dit is strafbaar gesteld in art. 8 van de Wegenverkeerswet.

  Ook kan u te maken krijgen met bestuursrechtelijke maatregelen. Een basis hiervoor kan ook worden gevonden in de hiervoor beschreven artikelen. Wanneer u gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond, kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen u bijvoorbeeld een cursus opleggen. Het Bureau kan zelfs een integraal onderzoek instellen naar uw rijgeschiktheid of rijvaardigheid.

  U kunt in voornoemde gevallen te maken krijgen met bijvoorbeeld een zware veroordeling, een ontzegging van uw rijbevoegdheid of op te leggen cursussen. Het is dan ook van groot belang om zo snel mogelijk kennis te nemen van uw rechten en hiertoe deskundig advies in te schakelen. Bij Peters Advocaten hebben wij veel ervaring met dergelijke zaken en bieden wij dan ook een stevig tegenwicht aan handhavende autoriteiten.


Bijzonder strafrecht
 

 • Mensenhandel

  Mensenhandel is een omvangrijk delict en kan op allerlei wijzen gepleegd worden. Mensenhandel betekent het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, al dan niet met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten.

  Dit kan zich afspelen op het gebied van prostitutie (meiden aam het werk zetten), werknemers (arbeiders uitbuiten onder slechte omstandigheden) en zelfs op het gebied van orgaanhandel (mensen onder dwang een orgaan laten verwijderen en dit vervolgens verhandelen).

  Het Openbaar Ministerie vervolgt personen vaak als ze maar enigszins het vermoeden hebben dat deze zich hier schuldig aan hebben gemaakt. Het komt met name vaak voor op het gebied van prostitutiewerkzaamheden en arbeidsomstandigheden. Het Openbaar Ministerie eist vaak lange gevangenisstraffen.

  Peters Advocatuur heeft vaak mensenhandel procedures gevoerd en weet een nauwgezette verdediging te voeren.

 • Terrorisme

  Dit actuele onderwerp is in een tijd van (internationale) aanslagen een belangrijk speerpunt van het Openbaar Ministerie.

  Hoe vaak lees je niet in de krant dat een persoon van Islamitische afkomst gearresteerd is en vervolgd wordt nadat hij ‘iets’ op internet heeft gezet.

  Al snel vindt het Openbaar Ministerie dat deze persoon zich schuldig heeft gemaakt aan terroristische opruiing. Laat staan in geval het Openbaar Ministerie vindt dat je het voornemen zou hebben je aan te sluiten bij IS dan wel anderen daartoe aanzet.

  Peters Advocaten heeft onder andere de zeer omvangrijke terroristische zaak ‘Tamil Tijgers’ behandeld in eerste aanleg en hoger beroep.

  Alle nationale- en internationale aspecten van terrorisme speelden in dit vijfjarige proces een grote betekenisvolle rol, waardoor we de expertise in huis hebben.


Herziening

Peters Advocatuur is gespecialiseerd in herzieningszaken.

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later stadium nieuwe feiten (nova) bekend worden die een ander licht op de zaak werpen die eventueel uw strafzaak kunnen heropenen.

 • Herziening in strafzaken

  U kunt wachten totdat deze nieuwe feiten zich voordoen, maar Peters Advocaten kan ook uw afgedane strafzaak bestuderen om na te gaan of deze er misschien niet al zijn, waardoor uw zaak opengebroken kan worden. Er volgt dan een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad, waarna mogelijk de afgedane zaak in zijn geheel opnieuw behandeld kan worden, waarbij uw eerdere veroordeling alsnog kan eindigen in een vrijspraak.

  Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure. Er moet een novum worden aangetoond (een nieuw feit wat niet eerder bekend was bij de strafrechter) en de eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng.

  Nova kunnen liggen op het gebied van nieuw DNA-onderzoek, nieuwe telecommunicatie-onderzoeken, nieuw technisch bewijs en nieuwe getuigenverklaringen. Zo kan bijvoorbeeld uit nieuw DNA-onderzoek blijken dat niet u de dader bent maar iemand anders. DNA-onderzoek blijft zich namelijk ontwikkelen en kan andere en voor u betere resultaten opleveren dan op het moment dat uw zaak behandeld werd. Dit geldt ook voor andersoortig (technisch) bewijs. De ontwikkelingen gaan namelijk door.

  Een herzieningsverzoek kan te allen tijde en zelfs meerdere malen ingediend worden bij de Hoge Raad. Er gelden geen verjaringstermijnen.

  Peters Advocaten heeft veel ervaring met herzieningszaken en heeft onder andere herzieningsverzoeken ingediend in de Vuurwerkramp Enschede en meerdere bekende moordzaken, zoals de zaken van de tot levenslang veroordeelden Louis Hagemann en Olaf Hamers.

  Mocht u na een geslaagde herzieningsprocedure alsnog vrijgesproken worden, dan heeft u recht op schadevergoeding. Schadevergoeding zal ook aan u betaald dienen te worden indien het Openbaar Ministerie uiteindelijk na herziening niet-ontvankelijk wordt verklaard.

  Peters Advocaten zal u in dat geval met veel deskundigheid, zowel intern als extern, begeleiden bij de schadevergoedingsprocedure.

  Peters Advocaten adviseert met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. En in het geval dat er een kans op herziening aanwezig is, kan Peters Advocaten een herzieningsverzoek voor u indienen bij de Hoge Raad.

 

Contact

Peters Advocatuur
Willem II Singel 53
6041 HR Roermond

0475-700115
 • Privacyrecht

  Privacyrecht

  Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later nieuwe feiten....

  Lees meer
 • Mediation

  Mediation

  Mediation

  Lees meer